CAIS OneSearch
for
Explore CAIS's print and electronic resources with one single search!

Analysis on ratio of information resources per user (students & academic staff) for each program

Diharapkan hasil kiraan ini akan dapat membantu PKMA dan pihak fakulti/pusat untuk menilai kekuatan bahan-bahan rujukan terutamanya buku dan bahan media yang ada di dalam koleksi. Dengan ini, pihak fakulti/pusat dapat merancang cadangan pembelian bahan-bahan rujukan yang mana nisbah yang seimbang akan dapat diwujudkan untuk setiap program di fakulti/pusat.

Nisbah bahan untuk Institut Pengajian Asia Timur, Institut Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan Alam Sekitar serta Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti tidak dijalankan kerana sukar untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan oleh pelajar pasca dan penyelidik. Ini kerana sistem menyenaraikan semua tahap bahan di bawah satu-satu nombor pengkelasan.

Bagi Pusat Pengajian Bahasa, pengiraan telah dilakukan berdasarkan kursus yang ditawarkan, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Jepun dan Bahasa Arab.

Pengiraan untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan adalah berdasarkan dua program yang ditawarkan iaitu perubatan dan kejururawatan. Bagi program kejururawatan, pengiraan hanya berdasarkan pengkelasan RT (Nursing). Untuk program perubatan, bilangan bahan telah dikira mengikut pengkelasan bahan-bahan di bawah pengkelasan untuk subjek berkaitan perubatan selain RT.

Hasil kiraan nisbah buku dan bahan media berbanding staf dan pelajar mengikut program di fakulti/pusat ditunjukkan di dalam Lampiran 1 hingga Lampiran 9.

 

Sehingga Febuari 2009

Lampiran 1 : FSTS

Lampiran 2 : FSS

 

Lampiran 3 : FSKPM

Lampiran 4 : FEP

Lampiran 5 : FSGK

Lampiran 6 : FK

Lampiran 7 : FSKTM

Lampiran 8 : FPSK

Lampiran 9 : PPB

 

Sehingga Ogos 2007

Lampiran 1 : FSTS

Lampiran 2 : FSS

Lampiran 3 : FSKPM

Lampiran 4 : FEP

Lampiran 5 : FSGK

Lampiran 6 : FK

Lampiran 7 : FSKTM

Lampiran 8 : FPSK

Lampiran 9 : PPB